Uudet jätehuoltomääräykset hyväksyttiin

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallitus hyväksyi uudet jätehuoltomääräykset kokouksessaan 20.5.2022. Uudet määräykset astuvat voimaan Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä 1.7.2022 ja niissä on useita siirtymäaikoja.

Lapin yhdeksän kunnan jätehuoltomääräykset on päivitetty vastaamaan viime vuonna voimaan tullutta jätelakia ja jäteasetusta. Uusissa määräyksissä asetetaan velvoitteita kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän taajamien taloyhtiöille, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa kiinteistöllä sekä näiden kuntien taajamissa sijaitseville hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille. Näillä kiinteistöillä tulee pakolliseksi metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten sekä myöhemmin ilmoitetun aikataulun mukaan biojätteen keräys kiinteistöiltä. Pakkausjätteiden keräysvelvoite astuu voimaan Inarin ja Kittilän kuntien taajamissa 1.10.2023 lähtien ja vuotta myöhemmin, 1.10.2024 Kemijärvellä ja Sodankylässä. Lapeco kilpailuttaa pakkausjätteiden jätekuljetukset alueittain tämän ja ensi vuoden aikana.

Jätteiden lajittelu on usein mielekästä ja tehokasta, kun keräys on järjestetty lähellä jätteen syntypaikkaa kiinteistökohtaisesti. Laajentuneet jätehuollon palvelut voidaan kokea positiivisena erityisesti ikääntyvän ja omaa ajoneuvoa omistamattoman väestön keskuudessa. Jätteiden lajittelu helpottuu, kun lajiteltuja hyötyjätteitä ei tarvitse kerätä ja säilyttää huoneistojen tiloissa pitkään eikä toimittaa niitä apuvoimin ekopisteille. Muutos voi vaikuttaa laajemminkin väestön lajitteluinnokkuuteen, kun aiemmin vaadittu vaivannäkö kuljettamisessa vähenee.

Kiinteistöjen uudet jäteastia- ja jätetilajärjestelyt saattavat aiheuttaa myös haasteita ja lisätä jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Mikäli kiinteistöillä joudutaan tekemään muutoksia jätetiloihin, vaatii se investointeja. Jätehuoltomääräysten siirtymäajoilla on pyritty antamaan riittävästi aikaa uusien järjestelyiden toteuttamiseksi. Investoinnin jälkeisiin jätehuoltokustannuksiin voi vaikuttaa suotuisasti polttokelpoisen jätteen jätemäärän väheneminen, kun hyötyjätteet lajitellaan erilleen. Pakkausjätteiden keräyksessä kustannuksia muodostuu vain kuljetuksesta käsittelyn ollessa maksutonta tuottajavastuumallin mukaisesti. Käytössä olevista polttokelpoisen jätteen jäteastioista voidaan mahdollisesti osa vaihtaa pakkausten keräykseen.

Pakkausjätteen ja biojätteen ja kiinteistöittäinen keräysalue on rajattu Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodanky-län kuntien taajamiin. Lapeco tulee esittämään myöhemmin verkkosivuillaan karttapohjaan merkityn keräys-alueen. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat keräysalueella, mutta joita erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat va-paaehtoisesti liittyä erilliskeräykseen.

Rajatun keräysalueen ulkopuolella, kuten erilliskeräysvelvoitteen ulkopuolelle jäävissä kunnissa Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella yksityiset jätteenkuljetusyritykset voivat tarjota asuk-kaille tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnoille bio- ja pakkausjätteen kuljetuspalvelua. Yksityisten kuljetus-yrittäjien on toimitettava pakkausjäte tuottajan ja biojäte kuntayhtymän järjestämään vastaanottoon.

Biojätteen erilliskeräys ja tekstiilijätteen alueellinen keräys tarkentuvat tulevaisuudessa

Biojätteen erilliskeräys aloitetaan Inarin, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän kunnissa myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. Vaihtoehtoina tulevat olemaan oma biojäteastia, yhteinen biojäteastia lähinaapureiden kanssa tai tiivis ja tilavuudeltaan riittävän suuri kompostori biojätteen omatoimiseen käsittelyyn. Myös kompostoria voi käyttää yhdessä naapurin kanssa. Kompostoinnista tulee ilmoittaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle. Ilmoituksen voi tehdä kuntayhtymän nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Ilmoitukset ovat määräaikaisia ja voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Vuoden 2023 aikana alkaa tekstiilijätteen alueellinen keräys. Tarkempia tietoja keräyksestä annetaan myöhemmin järjestelyjen edetessä. Kokonaan uuden jätelajin lajittelun käynnistymisen arvellaan tapahtuvan hitaasti lajitteluohjeistuksen ja yleisen tiedon saavuttaessa väestön.

Jätehuoltomääräysten muilla muutoksilla, kuten yhteisen jäteastian käytön perusteilla, kompostoinnin sallimisella lämpöeristämättömässä kompostorissa tai vapaa-ajan asuntojen yhtenäisellä jäteastian vähimmäistyhjennysvelvoitteella on pyritty helpottamaan ja sujuvoittamaan kiinteistöjen jätehuoltoa.

 

Lisätietoja

Jätehuoltomääräyksistä: jäteasiamies Johanna Ahonen, johanna.ahonen@lapeco.fi, puh. 040 189 3088

Erilliskeräyksen järjestämisestä: käyttöpäällikkö Janne Vuolli, janne.vuolli@lapeco.fi,  puh. 0400 279 165


Asiakirjat

Faktoja

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja –asetusta ja ovat sitovia määräyksiä toimialueella. Määräyksiä voidaan antaa esimerkiksi syntypaikkalajitteluun, jätteiden vastaanottopaikkojen järjestelyihin, keräykseen, kuljetukseen, pienimuotoiseen jätteen käsittelyyn sen syntypaikalla, roskaantumisen ehkäisemiseen sekä erilaisiin jätehuollon teknisiin vaatimuksiin liittyen. Jätehuoltomääräyksistä päättää Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa jätelain mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen eli Lapin Jätehuolto kuntayhtymä.

Jätelaki velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Erilliskeräysvelvoitteiden taustalla on valtakunnallisten kierrätystavoitteiden saavuttaminen. Jäteasetuksessa on asetettu vähintään viiden huoneiston kiinteistöille erilliskeräysvelvoite biojätteelle, pienmetallille, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille. Keräysvelvoite koskee myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä. Jäteasetuksessa on annettu määräajat erilliskeräyksen toteuttamiselle. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä on mahdollista laajentaa tai supistaa asetuksen velvoitteita. Tämä mahdollistaa joustavan ja paikallisten tarpeiden mukaisen jätehuollon perustellusta syystä.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä toimii yhdeksässä kunnassa Lapissa. Pinta-alaltaan laaja ja harvaan asuttu Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toiminta-alue asettaa haasteita jätehuollon järjestämiselle. Toiminta-alue kattaa lähes 20 prosenttia Suomen pinta-alasta mutta vain 0,7 prosenttia Suomen väkiluvusta. Lisäksi toiminta-alueella on tunturikeskuksia sekä runsaasti vapaa-ajan asumista, joista vain Levi ja Saariselkä kuuluvat taajama-alueisiin.

Taulukkokuva jätehuoltomääräysten aikataulusta hyötyjätteiden kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen aloittamisesta.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi