Asumisessa syntyvien jätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kiellettyä

Suomen jätelain sekä Lapecon toimialueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kiellettyä. Avopoltossa tai kiinteistöjen tulipesissä palamiselle ei voida varmistaa riittävän hyviä palamisolosuhteita haittojen minimoimiseksi. Jätteen polttaminen ei ole myöskään jätelain etusijajärjestyksen mukaista eikä se tue materiaalihyötykäytön tavoitteita.
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä sekä Kittilän kunnan ympäristövalvonta, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ja Arktisen Lapin ympäristönsuojelu muistuttavat, että 
asumisessa syntyvien jätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kiellettyä. 

Näin toimit oikein
Kierrätyskelvottomat polttokelposet kotitalousjätteet laitetaan kiinteistön jäteastiaan. Jos kiinteistö on aluekeräysastian käyttäjä, edellä mainitut jätteet toimitetaan aluekeräyspisteiden polttokelpoisen jätteen jäteastiaan. Tätä jätettä ei saa hävittää omatoimisesti polttamalla.

Kotioloissa asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä. Huomioithan aina mahdolliset voimassa olevat palovaroitukset ja avotulentekokiellot!

Kiinteistöjen tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia sekä sytykkeenä pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia.
Polttaminen ei saa aiheuttaa ympäristölle eikä naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Jätteen polttaminen on luvanvaraista
Kaikenlaisten muiden jätteiden, kuten muovin polttaminen kiinteistöjen tulipesissä on kielletty. Huonosti palavan jätteen kuten muovin polttaminen saattaa vahingoittaa tulisijojen hormistoja. Polttamisesta voi myös syntyä haitallisia savukaasuja. Myös jäteöljyn polttaminen on kiellettyä.

Muiden jätteiden polttamista ei sallita, sillä avopoltossa tai kiinteistöjen tulipesissä palamiselle ei voida varmistaa riittävän hyviä palamisolosuhteita haittojen minimoimiseksi. Jätteen polttaminen ei ole myöskään jätelain etusijajärjestyksen mukaista eikä se tue materiaalihyötykäytön tavoitteita.

Suomen jätelain sekä Lapecon toimialueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kiellettyä. Jätettä saa polttaa sellainen toimija, joka on saanut poltolle ympäristöluvan. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi Oulun energian Laanilan ekovoimalaitos, johon Lapecon toimialueella kerätyt polttokelpoiset jätteet toimitetaan sekä Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäellä sijaitseva vaarallisten jätteiden polttolaitos, johon osa Lapecon toimialueella kerätyistä vaarallisista jätteistä toimitetaan. Luvan saaneissa polttolaitoksissa on tasaiset ja korkeat palamislämpötilat sekä savukaasujen puhdistuslaitteistot. Myös palamisesta syntyville tuhkalle ja kuonalle on omat luvalliset käsittelynsä.
LISÄTIETOJA:
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
jäteasiamies Aila Kauppila, puhelin 040 130 7466, aila.kauppila@lapeco.fi
asiakaspalvelu ma-pe klo 9–15.30, puhelin 040 3511 771, asiakaspalvelu@lapeco.fi
Kittilän kunnan ympäristövalvonta
Ympäristösihteeri, puhelin 040 847 9552, ymparisto@kittila.fi
Ympäristötarkastaja, puhelin 040 636 0512
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto
ympäristösuojelusihteeri, puhelin 040 520 3162, ymparistonsuojelu@pelsavu.fi
ympäristötarkastaja 040 542 3354
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
ympäristötarkastajat, ymparistonsuojelu@sodankyla.fi, arktisenlapinys.fi

FAKTOJA:
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toimialue: Enontekiö, Inari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Savukoski, Salla.
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toimialue: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski.
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan alaisuudessa Kittilän ympäristövalvonnassa työskentelee kaksi viranhaltijaa.
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu: Sodankylän kunta vastaa 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto.
Nämä jätejakeet kotitalouksilta (oikein lajiteltuina) maksutta Lapecon ecoASEMILLE: Puutarhajätteet, risut ja oksat, puhdas ja käsittelemätön puu (esim. trukkilavat, valumuotit), painekyllästetty puu, sähkölaiteromu, vaaralliset jätteet, ekomaksua vastaan polttokelvotonta jätettä 200 kg/vuosi ja lajiteltua rakennusjätettä 500 kg/vuosi.

Jätteenpolton kieltävät määräykset ja lait:

Jätelaki 646/2011

8 § Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä
Jätelain mukaan jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys:
• Vältä jätteen syntymistä, jos mahdollista.
• Jos jätettä syntyy, tulisi se uudelleenkäyttää tai valmistella uudelleenkäyttöä varten mahdollisuuksien mukaan.
• Jos uudelleenkäyttö ole mahdollista, tulisi jäte ensisijaisesti kierrättää ja toissijaisesti hyödyntää energiana.
• Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa silloin kun sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.
13 § Jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen
18 § Kielto polttaa jätettä Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Jätehuoltomääräykset
16 § Jätteen hävittäminen polttamalla
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista polttamista tai jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.
Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä.
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä haitallisista aineista vapaata (kierrätykseen kelpaamatonta) paperia, pahvia ja kartonkia mm. sytykkeenä. Muiden jätteiden, kuten muovin polttaminen kiinteistöjen tulipesissä on kielletty.
Polttaminen ei saa aiheuttaa ympäristölle eikä naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Tulosta koko tiedote tästä.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Asiakaspalvelu

ma-pe klo 9–15.30
puh. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi